LEHIAKETA / CONCURSO

LEHIAKETA / CONCURSO

LEHIAKETA

 

 1- LEHIAKETAREN DATA

 Herri bakoitzaren arabera jarriko da data

 2- SARIAK

 Pintxo onenari 

Ardoarekin hobeto doan pintxoari Aipamen Berezia

Garagardoarekin hobeto doan pintxoari Aipamen Berezia

Jatorrizko pintxo onenari

Giro hobeagoa duen tabernari

 3- PINTXOAK

Lokal bakoitzak pintxo bakarra aurkez dezake. Lehiaketara aurkeztuko diren pintxoak jendearen eskura egon beharko dira lehiaketa egunetan, gutxienez jarraian adierazten den ordutegian: 12:00-15:30 eguerdian eta arratsaldez 19:00-22:00. Ostegunean arratsaldez eta igandean eguerdian bakarrik: 12:00-15:00.

Pintxo guztiak behar bezala identifikatuta egon beharko dira, lehiaketaren etiketa eta logoarekin. Antolatzaileek emango dizkiete parte-hartzaileei bozkatzeko txartelak, hautestontziak eta gainontzeko publizitate-materiala.

 Ostalariek, ustez lehiaketaren ondorioz pintxo eskaria handituko denez, pintxo kopuru nahikoa izan beharko dute eskari horri aurre egiteko.

4.-PREZIOA

Pintxo guztiek salmenta prezio bakarra izango dute. Ostalari bakoitzak bere kontura erabakiko du zein izango den bere pintxo-pote eskaintza.

5- SARI BANAKETA

Sari banaketaren zehaztapenak jakinaraziko dira.  Sari banaketara joatea nahitaezkoa da. Bertaratu ezean, saria puntuazio hurrenkeran hurrengo dagoenari emango zaio.

 

6- EZ BETETZEAK

Lehiaketaren oinarrietako baten bat ez betetzeak ostalaritza establezimendua lehiaketatik kanpo uztea ekarriko du. Antolatzaileek berebiziko garrantzia emango diote lehiaketak irauten duen egunetan eta ezarrita dagoen ordutegian lehiaketan parte hartzen duten pintxoak jendearen esku izateari. Establezimenduren bat nahita itxita badago, pintxorik gabe gelditu eta berehala berriak prestatzen ez baditu, edota bezeroei arrazoitu gabeko zioengatik pintxorik ez dagoela esaten bazaie, betiere antolatzaileei horrelakorik jakinarazi gabe, honakoak aukeratzeko lehiaketatik kanpo geldituko da zuzenean: top ten, pintxorik onena edo zerbitzari edo profesionalik onena.

 

 

CONCURSO

 

 1- FECHA DEL CONCURSO

La fecha se decidirá en función de cada municipio

 2- PREMIOS

Mejor Pintxo 

Mención Especial al Pintxo que mejor marida con vino 

Mención Especial al Pintxo que mejor marida con cerveza

Pintxo más original

Establecimiento más animado

 3- PINTXOS

Cada local puede presentar un único pintxo.  Los pintxos presentados a concurso deberán ser expedidos y estar a disposición del público durante los días  que dura el concurso, como mínimo en el siguiente horario de mañana y tarde: de 12:00 a 15:30 h., y de 19:00 a 22:00 h. El jueves sólo de tarde y el domingo únicamente en horario de mediodía: 12:00-15:00 h.  Todos los pintxos deberán estar debidamente identificados con la etiqueta logo del concurso.

La organización del concurso facilitará a los participantes de forma gratuita todo el material publicitario, las tarjetas para los votos  y las urnas. Los hosteleros deberán comprometerse a tener un número suficiente de pintxos como para atender la mayor demanda que genera el concurso.

4-PRECIO

Todos los pintxos tendrán un precio único de venta. Cada hostelero individualmente decidirá la promoción de pintxo-pote a ofertar.

5- ENTREGA DE PREMIOS

 Se anunciará la fecha y pormenores de la entrega de premios.  Es obligatoria la asistencia en la entrega de premios a la innovación, popular y mejor camarero/profesional.  Si no se acude, los premios se darán al segundo por puntuación.

6- INCUMPLIMIENTOS

 El incumplimiento de alguna de las bases del Concurso dará lugar a la descalificación del establecimiento hostelero. La organización del Concurso prestará una estricta y especial atención al hecho de que los pintxos participantes estén a disposición del público durante los días que dure el Concurso en el horario establecido. Aquellos establecimientos cierren dentro del horario establecido para el concurso, que se queden sin pintxo, premeditadamente, y que no lo repongan en breve, o que comuniquen a sus clientes, que no van a tenerlo, por razones no  justificadas, y que no se hayan comunicado a la organización, automáticamente quedarán fuera de las competiciones de top ten, mejor pintxo o mejor camarero/a profesional.

PINTXOAK

 

Lokal bakoitzak pintxo bakarra aurkez dezake. Lehiaketara aurkeztuko diren pintxoak jendearen eskura egon beharko dira lehiaketa egunetan, gutxienez jarraian adierazten den ordutegian: 12:00-15:30 eguerdian eta arratsaldez 19:00-22:00. Ostegunean arratsaldez eta igandean eguerdian bakarrik: 12:00-15:00.

Pintxo guztiak behar bezala identifikatuta egon beharko dira, lehiaketaren etiketa eta logoarekin. Antolatzaileek emango dizkiete parte-hartzaileei bozkatzeko txartelak, hautestontziak eta gainontzeko publizitate-materiala.

 Ostalariek, ustez lehiaketaren ondorioz pintxo eskaria handituko denez, pintxo kopuru nahikoa izan beharko dute eskari horri aurre egiteko.

PINTXOS

 

Cada local puede presentar un único pintxo.  Los pintxos presentados a concurso deberán ser expedidos y estar a disposición del público durante los días  que dura el concurso, como mínimo en el siguiente horario de mañana y tarde: de 12:00 a 15:30 h., y de 19:00 a 22:00 h. El jueves sólo de tarde y el domingo únicamente en horario de mediodía: 12:00-15:00 h.  Todos los pintxos deberán estar debidamente identificados con la etiqueta logo del concurso.

La organización del concurso facilitará a los participantes de forma gratuita todo el material publicitario, las tarjetas para los votos  y las urnas. Los hosteleros deberán comprometerse a tener un número suficiente de pintxos como para atender la mayor demanda que genera el concurso.

EPAMAHAIA

 

 EPAIMAHAI TEKNIKOA

Epaimahaia  hainbat lagunek osatuko dute (lehiaketan izena ematen duten ostalari kopuruaren arabera), gastronomia arloan adituak. Lehiaketaren amaieran jakinaraziko da nortzuk izan diren. Lehiaketak irauten duen lau egunetariko edozeinetan, epaimahaikideak ostalaritza establezimenduetara joango dira era anonimoan eta pintxoak probatu eta puntuak emango dizkiete. Epaimahaikideak, taldean edota banaka, hainbatetan eta egun desberdinetan, pintxorik berritzaileena saria eskuratu dezaketen pintxoak probatzera joango dira sekretuan, pintxoaren prestakuntza eta kalitatea aldatzen ez dela ikusteko. Epaimahaiak kontutan hartuko du pintxoa lehiaketako egun guztietan berdin prestatuta egotea eta ostalaritza establezimenduaren ezaugarriak ere kontuan izango ditu: handia edo txikia den, jatetxea den, taberna, pintxoa ateratzeko zenbat denbora behar duten, etab.

Epaimahaiaren erabakia arrazoitua izango da eta apelaezina. Irizpide teknikoen arabera hartutako erabakia sari banaketan jakinaraziko zaie irabazi duten establezimenduei eta argitaratu egingo da.

 

HERRI EPAIMAHAIA

Txapelketan parte hartuko duten establezimenduetan, parte hartzen duten tabernen izena eta lehiaketara aurkezten duten pintxoa dituen txartelak emango dira. Bezeroek lehiaketan izena emanda duten establezimenduetako pintxo kopuru jakin bat probatzea beharrezkoa izango da ostalariak txartelean zigilua jartzeko eta horrela,  zozketan parte hartu ahal izateko.    Parte-hartzearen araberakoa izango da hori. Hau da, parte-hartzea handia izanez gero, eta hori uste da, herria  zonaldeetan banatuko da. Bakoitzak kolore bat izango du.

Zonalde bakoitzean lehiaketan parte hartuko duten hainbat taberna egon daitezke baina gure txartelean zonalde bakoitzean lehiaketan parte hartzen duten hainbat taberna egon daitezke, eta eskatuko dena da gure txartelean zonalde bakoitzeko zigilu kopuru zehatz bat izatea. Guztira, pintxo kopuru jakin bat jan beharko da, baina nahitaezkoa da herriko zonalde guztietakoak izatea. Txartel bakoitzean hiru pintxorik onenak apuntatuko dituzte zozketan parte hartu nahi duten bezeroek, gehien gustatu zaienetik hasita, pintxoen TOP TENa egiteko. Profesionalena iruditu zaien zerbitzariaren izena ere ezarriko dute. Datu pertsonalak eta telefono zenbakia jarriko dituzte txartelean eta, osatuta daukatenean, lehiaketan parte hartzen duten establezimenduetako edozeinetan utziko dute botoak zenbatu eta saria irabazteko aukera izan ahal izateko.

BALORAZIOAK

Pintxoei puntuak ematerakoan kontuan izango diren irizpideak jakinaraziko zaizkie partehartzaileei. Epaimahaiak guztira 20 puntu eman ahal izango ditu, ondoko irizpideak kontuan izanda:  Pintxoaren aurkezpena. Lehengaien kalitatea eta oreka. Zaporea bere osotasunean eta asebetetzea.  Originaltasuna.

 

 

JURADO

 

JURADO TÉCNICO

El Jurado estará compuesto de varias personas (en función de la cantidad de establecimientos hosteleros que se apunten al concurso), de reconocido prestigio dentro del ámbito de la gastronomía  y cuya identidad será desvelada al final del certamen. En cualquier momento durante los 4 días que dure el concurso,  los miembros de forma anónima se pasarán por los establecimientos hosteleros, probarán y puntuarán los pintxos. El jurado acudirá de forma secreta, en grupo o de forma  individual, a probar varias veces y en días diferentes los pintxos que opten al premio a la innovación con el fín de comprobar que la elaboración y la calidad del pintxo no varía.  El jurado tendrá en consideración que el pintxo esté elaborado de igual manera todos los días del concurso, tendrá en cuenta las características del establecimiento hostelero; si es grande, pequeño, si es restaurante, bar, el tiempo que se tarda en sacar el pintxo,  etc....

 La decisión del Jurado será motivada e inapelable. El fallo de la valoración técnica se comunicará a los establecimientos ganadores durante la entrega de premios y será publicado. 

 JURADO POPULAR

En los establecimientos que participen en el certamen,  se entregarán tarjetas con los nombres de los bares participantes y el pintxo presentado a concurso. Será necesario que los clientes prueben todos o casi todos los pintxos apuntados en el concurso, para que el hostelero/a pueda sellar la tarjeta y optar así al sorteo.

Todo dependerá del nivel de participación.  En el caso de que la participación sea elevada, como así se espera, se dividirá el pueblo en zonas por colores. En cada zona puede haber varios bares que participen en el concurso, pero sólo serían necesarios un número determinado de sellos de cada zona en nuestra tarjeta. Habrá un total de pintxos a degustar, pero es obligatorio completar todas las zonas del pueblo. En cada tarjeta se apuntarán los tres mejores pintxos por orden de preferencia, para realizar el TOP TEN de pintxos y el nombre del camarero que se considere más profesional. Tras añadir los datos personales y número de teléfono, y una vez la tarjeta esté completa, se entregará en cualquiera de los establecimiento que concursen,  para la contabilización de los votos y su inclusión en el sorteo.

VALORACIONES

Se darán a conocer a los participantes los criterios determinantes para considerar ganadores los pintxos. El Jurado valorará sobre un total de 20 puntos, con los siguientes criterios:  Presentación del pintxo. Calidad y equilibrio de la materia prima. Sabor global y satisfacción.  La originalidad.