JanGo Dot

LEHIAKETA/CONCURSO 2023

LEHIAKETA

 1- LEHIAKETAREN DATA

 Martxoaren 9tik 12ra

 2- SARIAK

Pintxo onenari epamahiaren ustez 150 euro

Pintxo onenari herri epamahiaren ustez 150 euros

150 euro Herri epamahaiarako

 3- PINTXOAK

Lokal bakoitzak pintxo bakarra aurkez dezake. Lehiaketara aurkeztuko diren pintxoak jendearen eskura egon beharko dira lehiaketa egunetan, gutxienez jarraian adierazten den ordutegian:

Osteguna-ostirala: 19:00 – 22:00
Larunbata-igandea: 12:00 -15:00 y 19:00– 22:00

Pintxo guztiak behar bezala identifikatuta egon beharko dira, lehiaketaren etiketa eta logoarekin. Antolatzaileek emango dizkiete parte-hartzaileei bozkatzeko txartelak, hautestontziak eta gainontzeko publizitate-materiala.

 Ostalariek, ustez lehiaketaren ondorioz pintxo eskaria handituko denez, pintxo kopuru nahikoa izan beharko dute eskari horri aurre egiteko.

4.-PREZIOA

Pintxo guztiek salmenta prezio bakarra izango dute, hala nola, 2€. Ostalari bakoitzak bere kontura erabakiko du zein izango den bere pintxo-pote eskaintza.

5.- EZ BETETZEAK

Lehiaketaren oinarrietako baten bat ez betetzeak ostalaritza establezimendua lehiaketatik kanpo uztea ekarriko du. Antolatzaileek berebiziko garrantzia emango diote lehiaketak irauten duen egunetan eta ezarrita dagoen ordutegian lehiaketan parte hartzen duten pintxoak jendearen esku izateari. Establezimenduren bat nahita itxita badago, pintxorik gabe gelditu eta berehala berriak prestatzen ez baditu, edota bezeroei arrazoitu gabeko zioengatik pintxorik ez dagoela esaten bazaie, betiere antolatzaileei horrelakorik jakinarazi gabe, honakoak aukeratzeko lehiaketatik kanpo geldituko da zuzenean: top ten, pintxorik onena edo zerbitzari edo profesionalik onena.

6.- EPAIMAHAIA

Epaimahai teknikoa  hainbat lagunek osatuko dute (lehiaketan izena ematen duten ostalari kopuruaren arabera), gastronomia arloan adituak. Lehiaketaren amaieran jakinaraziko da nortzuk izan diren. Lehiaketak irauten duen lau egunetariko edozeinetan, epaimahaikideak ostalaritza establezimenduetara joango dira era anonimoan eta pintxoak probatu eta puntuak emango dizkiete. Epaimahaikideak, taldean edota banaka, hainbatetan eta egun desberdinetan, pintxorik berritzaileena saria eskuratu dezaketen pintxoak probatzera joango dira sekretuan, pintxoaren prestakuntza eta kalitatea aldatzen ez dela ikusteko. Epaimahaiak kontutan hartuko du pintxoa lehiaketako egun guztietan berdin prestatuta egotea eta ostalaritza establezimenduaren ezaugarriak ere kontuan izango ditu: handia edo txikia den, jatetxea den, taberna, pintxoa ateratzeko zenbat denbora behar duten, etab.

Epaimahaiaren erabakia arrazoitua izango da eta apelaezina. Irizpide teknikoen arabera hartutako erabakia sari banaketan jakinaraziko zaie irabazi duten establezimenduei eta argitaratu egingo da.

Herri Epamahaia tabernen bezeroak izango dira eta 150 €-ko zozketan parte hartu ahal izateko.

Txartel bakoitzean pintxo onenaren izena jarriko da.

CONCURSO

 1.- FECHA DEL CONCURSO

9,10,11 y 12 de marzo

 2.- PREMIOS

Mejor Pintxo  según el jurado profesional 150€

Mejor Pintxo según el jurado popular 150€

150 euros entre el Jurado popular

 3.- PINTXOS

Cada local puede presentar un único pintxo.  Los pintxos presentados a concurso deberán ser expedidos y estar a disposición del público durante los días  que dura el concurso, como mínimo en el siguiente horario de mañana y tarde:

Jueves -viernes: 19:00 – 22:00
Sábado-domingo: 12:00 -15:00 y 19:00– 22:00

La organización del concurso facilitará a los participantes de forma gratuita todo el material publicitario, las tarjetas para los votos  y las urnas. Los hosteleros deberán comprometerse a tener un número suficiente de pintxos como para atender la mayor demanda que genera el concurso.

4.-PRECIO

Todos los pintxos tendrán un precio único de venta de 2€. Cada hostelero individualmente decidirá la promoción de pintxo-pote a ofertar.

5.- INCUMPLIMIENTOS

 El incumplimiento de alguna de las bases del Concurso dará lugar a la descalificación del establecimiento hostelero. La organización del Concurso prestará una estricta y especial atención al hecho de que los pintxos participantes estén a disposición del público durante los días que dure el Concurso en el horario establecido. Aquellos establecimientos cierren dentro del horario establecido para el concurso, que se queden sin pintxo, premeditadamente, y que no lo repongan en breve, o que comuniquen a sus clientes, que no van a tenerlo, por razones no  justificadas, y que no se hayan comunicado a la organización, automáticamente quedarán fuera de las competiciones de top ten, mejor pintxo o mejor camarero/a profesional.

6.- JURADO

El Jurado Técnico estará compuesto de varias personas (en función de la cantidad de establecimientos hosteleros que se apunten al concurso), de reconocido prestigio dentro del ámbito de la gastronomía  y cuya identidad será desvelada al final del certamen. En cualquier momento durante los 4 días que dure el concurso,  los miembros de forma anónima se pasarán por los establecimientos hosteleros, probarán y puntuarán los pintxos. El jurado acudirá de forma secreta, en grupo o de forma  individual, a probar varias veces y en días diferentes los pintxos que opten al premio a la innovación con el fín de comprobar que la elaboración y la calidad del pintxo no varía.  El jurado tendrá en consideración que el pintxo esté elaborado de igual manera todos los días del concurso, tendrá en cuenta las características del establecimiento hostelero; si es grande, pequeño, si es restaurante, bar, el tiempo que se tarda en sacar el pintxo,  etc….

 La decisión del Jurado será motivada e inapelable. El fallo de la valoración técnica se comunicará a los establecimientos ganadores durante la entrega de premios y será publicado.

Podrá ser Jurado Popular los y las clientes que participen en el concurso que optarán al sorteo de 150 euros.

 En cada tarjeta se apuntará el nombre del mejor pintxo.